estás aquíSaúdo do Presidente

agamac banner
agamac banner

Saúdo do Presidente


AgamacMoitas gracias por observar o que intentamos dende AGAMAC, que non é máis ca aportar un grao de trigo á creación dun medio rural dinámico e cohesionado… case nada.

Nun mundo global onde enfermidades pandémicas tan poderosas coma a envexa, o auto-odio ou a ansia insaciable de poder destrúen monumentalmente a humanidade, nace AGAMAC, baixo o lema “COIDAMOS DA TERRA”, co fin último de: “ AUMENTAR A AUTO ESTIMA DO TRABALLADOR DO MEDIO RURAL”, e para enxalzar a necesidade da valorización do traballo no rural, fonte de riqueza integral e sostible para todos, que como base produtiva non especulativa fomenta o emprego de calidade, e que, en definitiva contribúe firmemente á auténtica calidade de vida, neste mundo, tan “moderno” que inda permite que morran nenos de fame…

Hai quen pensa que a introdución das máquinas no rural foi o principio do fin do mesmo, por destruír a necesidade de cooperación entre as xentes, pero, o movemento evolutivo esixe retos constantes, así coma adaptación ós mesmos, e o maior reto que certamente afrontaron as máquinas que nós impedimos que se convirtan en residuos (ou incluso en móbiles especulativos) foi o de reducir a fame no mundo. A maquinaria agrícola, liberou ao home, á muller e aos animais, da escravitude do traballo directo da terra, converteuse en clave decisiva na cadea de produción de alimentos, emprega a persoas en moi distintos sectores (investigación, desenvolvemento, innovación, fabricación, marketing, comercialización, distribución, recambios, combustibles, lubricantes, etc. etc.), e faise imprescindible en épocas de recesión económica, onde se empeza a pensar cales son as necesidades básicas, como por exemplo, comer.

AGAMAC, gracias á ilusión e entusiasmo dos seus socios, logrou retos coma por exemplo peregrinar por primeira vez na historia a Santiago con tractores, o concepto de malla con gran exposición (Orbazai 2008), crear un premio a proxectos de enxeñería en mecanización agraria, ou colaborar coa Xunta de Galicia (Consellería do Medio Rural) e co Goberno do Estado (Ministerio de Medio Rural) para conservar vehículos clásicos agrícolas ao amparo do programa Renove de tractores. Na súa filosofía está innovar, ata neste sector, e con cada evento que faga, teñan por seguro que intentará “crear”, non “repetir” nin “destruír”.

Cun cordial saúdo.
Carlos Latas
Presidente de AGAMAC.
------------------------------------------------------------------------------------------
Muchas gracias por observar lo que intentamos desde [AGAMAC], que no es más qué  aportar un grano de trigo a la creación de un medio rural dinámico y cohesionado… casi nada.

En un mundo global donde enfermedades pandémicas tan poderosas como la envidia, el auto-odio o la ansia insaciable de poder destruyen monumentalmente la humanidad, nace [AGAMAC], bajo el lema “CUIDAMOS DE LA TIERRA”, con el fin último de: “ AUMENTAR LA AUTOESTIMA DEL TRABAJADOR DEL MEDIO RURAL”, y para ensalzar la necesidad de la valorización del trabajo en el rural, fuente de riqueza integral y sostenible para todos, que como base productiva no especulativa fomenta el empleo de calidad, y que, en definitiva contribuye firmemente a la auténtica calidad de vida, en este mundo, tan “moderno” que aún permite que mueran niños de hambre…

Hay quien piensa que la introducción de las máquinas en el rural fue el principio del fin del mismo, por destruir la necesidad de cooperación entre las gentes, pero, el movimiento evolutivo exige retos constantes, así como adaptación a los mismos, y el mayor reto que ciertamente afrontaron las máquinas que nosotros impedimos que se conviertan en residuos (o incluso en móviles especulativos) fue el de reducir el hambre en el mundo. La maquinaria agrícola, liberó al hombre, a la mujer y a los animales, de la esclavitud del trabajo directo de la tierra, se convirtió en clave decisiva en la cadena de producción de alimentos, emplea a personas en muy distintos sectores (investigación, desarrollo, innovación, fabricación, marketing, comercialización, distribución, recambios, combustibles, lubricantes, etc. etc.), y se hace imprescindible en épocas de recesión económica, donde se empieza a pensar cuáles son las necesidades básicas, como por ejemplo, comer.

[AGAMAC], gracias a la ilusión y entusiasmo de sus socios, logró retos como por ejemplo peregrinar por primera vez en la historia a Santiago con tractores, el concepto de malla con gran exposición (Orbazai 2008), crear un premio a proyectos de ingeniería en mecanización agraria, o colaborar con la Xunta de Galicia (Consellería do Medio Rural) y con el Gobierno del Estado (Ministerio de Medio Rural) para conservar vehículos clásicos agrícolas al amparo del programa Renove de tractores. En su filosofía está innovar, hasta en este sector, y con cada evento que haga, tengan por seguro que intentará “crear”, no “repetir” ni “destruir”.

Con un cordial saludo.
Manuel Iglesias
Presidente de [AGAMAC].
------------------------------------------------------------------------------------------
Thank you very much for observing what try from [AGAMAC], that is not more which to contribute a wheat grain to the creation of a dynamic rural environment and joined… next to nothing.

In a global world where pandemic illnesses so powerful as the jealousy, the auto-hatred or the insatiable craving of being able to destroy the humanity, is born [AGAMAC], low the motto “TAKE CARE OF THE EARTH”, with the final aim of: “ INCREASING THE SELF-ESTEEM OF THE RURAL ENVIRONMENT'S”WORKER, and to extol the need of the work's valorization in the rural one, integral richness source and sustainable one-size-fits-all, that as a productive base not speculative promotes the quality employment, and that, all in all contributes firmly to the authentic quality of life, in this world, so “modern” that still allows that die children of hunger…

He Is who thinks that the introduction of the machines in the rural one was the beginning of the end of the same one, for destroying the cooperation need between people, but, the evolutionary movement demands constant challenges, as well as adaptation to the same, and the great challenge that certainly faced machines that we prevent that become in waste residues (or even in speculative mobile phones) was that one of to reduce the hunger in the world. The agricultural machinery, freed the man, to the woman and to animals, of the slavery of the earth's live labor, became decisive PIN number in the production line of foodstuff, employs to people in very different sectors (investigation, development, innovation, manufacture, marketing, commercialization, distribution, refills, fuels, lubricants, etc. etc.), and is done essential in periods of economic recession, where is started to be thought which are basic needs, such as, eating.

[AGAMAC], thanks to the illusion and enthusiasm of his members, achieved challenges such as peregrinating for the first time in the story to Santiago with tractors, the mesh item with great show (Orbazai 2008), creating a prize to projects of engineering in mechanization of agriculture, or to collaborate with the Xunta de Galicia (Consellería do Rural Environment) and with the Government of the State (Ministry of Rural Environment) to keep agricultural classical vehicles under the protection of the program Renove of tractors. In his philosophy is to innovate, in up to this sector, and with every event that does, have for surely he will try “to create”, not “to repeat” nor “destroying”.

With best regards.
Carlos Latas
President of  [AGAMAC].